O nás
Služby
Etický kodex
Kontakt

ÚČETNICTVÍ

Vedení účetnictví a daňové evidence

Průběh služby

Vedení účetních knih

Periodicita služby


Zpracování účetních uzávěrek a závěrek

Práce spojené s přípravou a provedením účetní uzávěrky a následným sestavením účetní závěrky zahrnují:


Daňová přiznání

Stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti je prováděn na formuláři přiznání k dani z příjmu či k jiné konkrétní dani na podkladě hospodářského výsledku zjištěného z účetní závěrky či podkladů a informací předaných klientem:

Typy daňových přiznání a přehledů


Konzultace

Jedná se o odborné konzultace a zodpovídání dotazů z oblasti účetního a daňového práva a dalších zákonných norem týkajících se konkrétní daňové, ekonomické a hospodářské situace klienta.

V neposlední řadě tato služba zahrnuje vypracování metodických pokynů, postupů, procedur a interních směrnic, jež jsou vyžadovány pro naplnění zásady věrného a poctivého zobrazení skutečností, objektivity účetních informací a konzistentnosti účetních metod.

Služba je poskytována všem stálým klientům, rovněž je nabízena jako jednorázové poradenství.


Zastupování

Pro potřeby zákazníka je zajišťována osobní přítomnost a komunikace s pracovníky institucí finančních a daňových orgánů, úřadů správ sociálního a zdravotního pojištění a dalších státních a obchodních institucí při zajišťování jednotlivých úkonů spočívajících zejména v podávání:MZDY

Měsíční servis


Roční servisPERSONALISTIKA

Registrace zaměstnavatele


Vedení osobní složky zaměstnance


Registrace zaměstnance při vzniku pracovního poměru


Průběh pracovního poměru


Odhlášení zaměstnance při ukončení pracovního poměruPRÁVNÍ SLUŽBY

Právní servis

Ekonomický život každého subjektu je úzce spjat s mnohými rozhodnutími o dalších procesech vedoucích k neustálému hospodářskému růstu. To vyžaduje uskutečnění dílčí kroků, které musí korespondovat s platnou právní legislativou ČR. Ve spolupráci s externími právními, daňovými a auditorskými poradci je klientům nabízen odborný servis vedoucí k naplnění podnikatelských záměrů zákazníka.

Zásada zachování časově neomezené mlčenlivosti se vztahuje i na takový typ služby.

Služba zahrnuje poradenství zejména následujících oblastí:


Pracovní/Mzdové právoEKONOMICKÉ ANALÝZY A INDEXY

Reporting - Analýzy

Reporting účetních údajů je prováděn dle pokynů klienta a představuje objektivní rozbor a prezentaci informací o hospodaření společnosti klienta či detailní analýzu určených složek z účetní agendy.
Finální report či analýza jsou připravovány dle individuálních požadavků zákazníka v návaznosti na výsledné použití:


Ekonomické analýzy personálních a mzdových ukazatelůNabízené služby jsou poskytovány malým, středním i velkým společnostem a neziskovým organizacím ze všech odvětví služeb i výroby.

Veškeré exportní výstupy ze software, poradenství a ekonomické analýzy je možné připravit i v anglickém jazyce.

Při řešení veškeré problematiky klienta je kladen důraz na důvěrnost sdělovaných informací a respektování časově neomezené mlčenlivosti.

 

česky  |  english