O nás
Služby
Etický kodex
Kontakt

ÚČETNICTVÍ

Vedení účetnictví a daňové evidence

Tato služba zahrnuje pravidelné a kontinuální nebo jednorázové vedení finančního účetnictví dle instrukcí klienta, jím požadovaných termínů a v souladu s dodržováním zákonných norem, dob a lhůt:

Zpracování účetních uzávěrek a závěrek

Tato služba představuje kompletní kontrolu veškerých zápisů v účetních knihách a knihách daňové evidence, inventarizaci všech účetních knih, účtů a pomocné evidence a výslednou kompletaci a uzavření celé agendy. To vše v souladu se zákonem o daních z příjmu, zákonem o účetnictví a další související legislativou, vyhláškami a zákonnými nařízeními.
Důraz je kladem na přesnost, úplnost, časovou a věcnou souvztažnost a rovněž na daňovou optimalizaci.

Daňová přiznání

Jedná se o sestavení a předložení návrhu daňového přiznání vztahujícího se ke konkrétní daňové povinnosti v termínu požadovaném klientem při zachování všech zákonných dob a lhůt.
Součástí služby je seznámení klienta s předloženým návrhem v dostatečném časovém předstihu včetně vysvětlení jednotlivých položek konkrétního formuláře.

Konzultace

Součástí vedení účetnictví a daňové evidence je poskytování odborných konzultací a vypracování metodických pokynů a interních směrnic vztahujících se k jednotlivým problematickým okruhům dle konkrétní specifikace zákazníka při vynaložení maximální odborné péče a individuálního přístupu.

Služba je poskytována všem stálým klientům, rovněž je nabízena jako jednorázové poradenství.

Zastupování

Pro potřeby zákazníka je zajišťována osobní přítomnost a komunikace s pracovníky institucí finančních a daňových orgánů, úřadů správ sociálního a zdravotního pojištění a dalších státních a obchodních institucí.


MZDY

Tato služba zahrnuje výpočet a zpracování mezd u zaměstnanců organizace (do i nad 25 zaměstnanců), kterým vznikl nárok na mzdu, další náhrady a plnění s tím související. Takový servis je poskytován v termínech požadovaných klientem a při zachování zákonných dob a lhůt:


PERSONALISTIKA

Jedná se o souhrn dokumentů a informací, kterými potřebuje společnost disponovat k plnění svých potřeb a povinností jakožto zaměstnavatel. To zahrnuje komplexní vedení personální agendy klienta a jeho zaměstnanců v souladu s legislativou platnou v České republice a specifickými přáními klienta:

PRÁVNÍ SLUŽBY

Právní servis

Jedná se o služby navazující na účetní a daňovou problematiku, jež jsou klientovi zajišťovány ve spolupráci s externími právními, daňovými a auditorskými poradci.

Pracovní/Mzdové právo

Jde o poradenství v oblasti pracovního a mzdového práva a výklad jednotlivých právních norem v souladu se zásadami pracovněprávních a mzdových vztahů a jejich praktická aplikace do vnitřní politiky organizace.


EKONOMICKÉ ANALÝZY A INDEXY

Reporting – Analýzy

Tato služba zahrnuje vypracování a přípravu individuálních výstupů včetně ekonomických rozborů jednotlivých částí či celé účetní a daňové agendy klienta způsobem, jenž umožní využívat předložené informace o hospodaření požadovaným způsobem.
Výsledný report či analýza jsou připravovány jak pro interní potřeby klienta, tak i pro potřeby jednání s dalšími institucemi a úřady.

Ekonomické analýzy personálních a mzdových ukazatelů

Tato služba zahrnuje individuální evidenci a ekonomické rozbory vybraných personálních a mzdových ukazatelů a jednotlivých problémových okruhů s ohledem na specifická přání klienta.Nabízené služby jsou poskytovány malým, středním i velkým společnostem a neziskovým organizacím ze všech odvětví služeb i výroby.

Veškeré exportní výstupy ze software, poradenství a ekonomické analýzy je možné připravit i v anglickém jazyce.

Při řešení veškeré problematiky klienta je kladen důraz na důvěrnost sdělovaných informací a respektování časově neomezené mlčenlivosti.česky  |  english